meer coaching en training

Algemene Voorwaarden

Op alle diensten van Meer Coaching en Training zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
ALGEMENE VOORWAARDEN:

artikel 1 - algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Meer Coaching en Training, in het vervolg aangeduid als MEER COACHING EN TRAINING. b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdracht: de tussen MEER COACHING EN TRAINING en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht. - Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door MEER COACHING EN TRAINING geleverde diensten. - Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door MEER COACHING EN TRAINING wordt begeleid of de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door MEER COACHING EN TRAINING is geaccepteerd en die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding door MEER COACHING EN TRAINING en tevens heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden die voor hem/haar van toepassing zijn. c. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voorzover zij door MEER COACHING EN TRAINING schriftelijk zijn bevestigd. MEER COACHING EN TRAINING wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

artikel 2 - opdracht
a. Offertes van MEER COACHING EN TRAINING zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan MEER COACHING EN TRAINING de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen. b. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij MEER COACHING EN TRAINING garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten. c. Een opdracht tot begeleiding door MEER COACHING EN TRAINING komt niet tot stand dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door MEER COACHING EN TRAINING. Aanvullingen en wijzigingen kunnen slechts schriftelijk geschieden. d. MEER COACHING EN TRAINING wijst de opdrachtgever erop dat aanvaarding van begeleiding door cliënt niet mag worden beschouwd als een toezegging tot beëindiging van het dienstverband, erkenning van de noodzaak tot vertrek, erkenning van incompetentie of het bestaan van een onwerkbare situatie. De begeleiding zal niet kunnen en mogen dienen als een argument voor ontslag. De begeleiding door MEER COACHING EN TRAINING zal de rechtspositie van opdrachtgever en cliënt niet beïnvloeden. Zij behouden beiden hun rechten en vrijheden. e. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of de cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan MEER COACHING EN TRAINING de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen. f. De door MEER COACHING EN TRAINING aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief.

artikel 3 - tarieven
a. De door MEER COACHING EN TRAINING gemaakte reis- en verblijfkosten alsmede overige kosten zullen apart in rekening worden gebracht. b. De reiskosten die cliënt maakt komen voor rekening van cliënt en/of opdrachtgever zelf. c. De honorering die MEER COACHING EN TRAINING zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding. d. Indien MEER COACHING EN TRAINING bij langlopende overeenkomsten haar tarieven tussentijds wil verhogen, zal zij dit 1 maand van te voren aan de opdrachtgever/cliënt melden. Indien de opdrachtgever/cliënt niet akkoord is met de tussentijdse prijsverhoging zijn MEER COACHING EN TRAINING en de opdrachtgever/cliënt gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Mochten partijen in onderhandeling zijn over de wijziging van de overeenkomst dan gaan de lopende begeleidingen gedurende maximaal 1 maand onder de eerder overeengekomen voorwaarden door. e. Indien de cliënt niet tijdig op de afspraken arriveert, zal MEER COACHING EN TRAINING de gereserveerde tijd volledig bij de opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer de cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is de opdrachtgever de gereserveerde tijd volledig verschuldigd.

artikel 4 - betalingsvoorwaarden
a. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en te worden overgemaakt op de bankrekening van MEER COACHING EN TRAINING. b. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan. c. Indien de opdrachtgever/cliënt niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever/cliënt direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd. De door MEER COACHING EN TRAINING te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15 % van het achterstallige bedrag met een minimum van €100,-. d. MEER COACHING EN TRAINING is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever/cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.

artikel 5 - vertrouwelijkheid
a. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. b. Indien en voorzover MEER COACHING EN TRAINING schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal de cliënt vooraf het rapport mogen inzien. c. De opdrachtgever en/of de cliënt mogen bij de intake geen belangrijke gegevens van psychische, sociale, juridische of justitiële aard achterhouden die de voortgang van de begeleiding kunnen belemmeren.

artikel 6 - aansprakelijkheid
a. MEER COACHING EN TRAINING is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door cliënt of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de door MEER COACHING EN TRAINING gegeven adviezen. b. MEER COACHING EN TRAINING is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voorzover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming. c. De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat MEER COACHING EN TRAINING voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden. d. Wanneer opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beëindigen van de opdracht schriftelijk aan MEER COACHING EN TRAINING kenbaar te maken.

artikel 7 - intellectueel eigendom
a. De door MEER COACHING EN TRAINING uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur zijn uitsluitend bestemd voor cliënt zelf en, onder voorbehoud van toestemming van de cliënt en indien van toepassing, tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever. b. MEER COACHING EN TRAINING behoudt te allen tijde alle rechten voor op uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of als na verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht. c. Voor geheel of gedeeltelijke bekendmaking of ter beschikkingstelling van uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en kennis aan anderen dan opdrachtgever en cliënt is voorafgaande schriftelijke toestemming van MEER COACHING EN TRAINING nodig. d. Opdrachtgever vrijwaart MEER COACHING EN TRAINING voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van anderen.

artikel 8 - opzegging
a. De opdrachtgever/cliënt is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beëindigen door opzegging. De opdrachtgever/cliënt is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd aan MEER COACHING EN TRAINING. De opdrachtgever/cliënt is bij opzegging wel verplicht het aantal uren dat de cliënt aan begeleiding heeft ontvangen voor de opzegging tegen normaal uurtarief te vergoeden. b. De reden van opzegging wordt gemotiveerd aan de andere partijen medegedeeld. c. In geval van opzegging door de opdrachtgever/cliënt voordat de eerste afspraak tussen cliënt en MEER COACHING EN TRAINING heeft plaatsgevonden, is MEER COACHING EN TRAINING gerechtigd €50.- aan administratiekosten in rekening te brengen.

artikel 9 - ontbinding
a. MEER COACHING EN TRAINING is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien: - de opdrachtgever/cliënt in verzuim is; - de opdrachtgever/cliënt failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd; - opdrachtgever of cliënt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden; - cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid. b. In bovengenoemde gevallen is de opdrachtgever/cliënt tegenover MEER COACHING EN TRAINING schadeplichtig. De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren dat begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald. c. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan MEER COACHING EN TRAINING zijn toe te rekenen. Wanneer MEER COACHING EN TRAINING door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door MEER COACHING EN TRAINING blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 3 maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen. Indien een voorschot op de betaling heeft plaatsgevonden voor diensten die nog niet zijn verricht, zal MEER COACHING EN TRAINING deze binnen redelijke termijn terugbetalen.

artikel 10 - toepasselijk recht
Op alle betrekkingen tussen MEER COACHING EN TRAINING en de cliënt en/of opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Contact

MCT José van Oldenmark
Lindholm 102
2133 CX Hoofddorp
06 400 389 70

jump stir